Általános Szerződési Feltételek

Továbbiakban ÁSZF, hatályos 2021. október 01.-től

Hornyák Szilvia (5243 Tiszaderzs, Deák Ferenc út 5. An: Ferencz Klára, adószám: 55782388-1-36), továbbiakban SHOB jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg.

 I. FOGALMAK

Az ÁSZF, az Eseti Szerződés, és az Adatkezelési Tájékoztató, vagy egyéb a SHOB-bal kötött Szerződés részét képező dokumentum alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti fogalmak részletesen:

 • Adatkezelési Tájékoztató: a SHOB által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon https://www.sharedofficebuda.hu/adatkezeles.htm 
 • Adatok: a SHOB-bal Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatai valamint Cégadatairól (amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet), valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatai. 
 • Adatkezelő: az a személy, aki a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezelő más jogi és/vagy természetes személy.
 • Adatkezelés: Személyes Adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés).
 • Adatkezelési Hozzájárulás: az Érintett Személy akaratának önkéntes és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett Személy nyilatkozik, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Ár: a SHOB által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon: https://www.sharedofficebuda.hu/szolgaltatas.html
 • ÁSZF: az ÁSZF ezen dokumentum megnevezése; a SHOB és Ügyfelei közötti Coworking Szolgáltatás keretében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek; az ÁSZF első oldalán megjelölt dátummal lép hatályba; az aktuálisan hatályos ÁSZF a SHOB weblapján érhető el a következő címen: www.sharedofficebuda.hu/index.html
 • Bankszámla: Hornyák Szilvia bankszámlaszáma: otp 11773133-10755024 . 
 • Cégadat: az Eseti Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatok, amennyiben a Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, adószám, email cím, képviselő neve, a cégkivonat másolata, törvényes képviselő aláírási címpéldánya másolata, és kapcsolattartó meghatalmazása (ha a kapcsolattartó nem törvényes képviselő).
 • Coworker: a SHOB-bal, mint a Szolgáltatás nyújtójával Eseti Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Coworking Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az Eseti Szerződés megkötésekor ezen Fél által a Coworking Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy.
 • Coworking Szolgáltatás: a SHOB Coworking irodai tér és infrastruktúra az érvényes ÁSZF szerinti megosztott használata más Coworkerekkel.
 • Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja: az Eseti Szerződésben meghatározott nap, amely kezdetével Coworker a SHOB Coworking Szolgáltatásait génybe veszi. Az automatikusan újrakötött Eseti Szerződésben a Coworking Szolgáltatás Kezdő Időpontja az Eseti Szerződés automatikus újrakötésének napja lesz.
 • Eseti Szerződés: jelenti a Coworker Adatlapot, illetve bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről a SHOB, másrészről az Ügyfél megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás specifikus feltételeiről. Eseti szerződés, amelyben a SHOB és az Ügyfél megállapodnak a SHOB tulajdonában lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatáról és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában; a SHOB és az Ügyfél között létrejövő jogviszony.
 • Egyéb Szolgáltatások: a SHOB által az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások, mint pl. parkoló használat. 
 • Érintett Személy: bármely kezelt adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy; egy személy akkor azonosítható ha a kezelt adat a közvetlen vagy közvetett módon lehetőséget nyújt az azonosítására.
 • Fél vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a SHOB mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybevevője.
 • Házirend: a SHOB Coworking irodaház használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz. 
 • Honlap: a SHOB által üzemeltetett https://www.sharedofficebuda.hu címen elérhető internetes oldal. 
 • Irodaház: az ALFATOURS irodaház amely az ingatlan-nyilvántartásban 41/2/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a.2092 Budakeszi, Fő utca 211. 8. épület alatti ingatlant jelenti. .
 • Személyes Adat: a természetes személy, az Ügyfél, illetve amennyiben egy Szolgáltatás igénybe vevőjeként szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, email cím, telefonszám, valamint a természetes személy személyazonosító okmányának (személyi igazolvány és/vagy útlevél és/vagy lakcímkártya) másolata; valamint az Adatkezelési Tájékoztató keretében, az Érintett Személyre vonatkozó bármely információ, amennyiben ezen információ az Érintett Személy azonosítására felhasználható. 
 • Szerződés: a SHOB mint Szolgáltatás nyújtója, és az Ügyfél mint Szolgáltatás igénybe vevője, által megkötött Eseti Szerződés, bővítményei és mellékletei, valamint az Eseti Szerződéseket kiegészítő megállapodások a SHOB és a Szerződő Ügyfél között.
 • Szerződő Ügyfél, vagy Ügyfél: a SHOB-bal szerződő Fél, legyen az természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet; aki az Eseti Szerződés keretében mint Ügyfél kerül azonosításra; aki a SHOB-tól mint a Szolgáltatás nyújtójával lép Szerződésbe mint Szolgáltatás igénybevevője és/vagy jogosultja; a Coworker amennyiben az Eseti Szerződés keretében az Ügyfél természetes személyként kerül azonosításra.
 • Szolgáltatás: a SHOB által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás vagy szolgáltatások.
 • SHOB a 2092 Budakeszi, Fő utca 211. 8. épületben tulajdonolt iroda és tárgyaló. 

 II. SZERZŐDÉSKÖTÉS

II-1. Érvényes szerződés nélkül a SHOB coworking iroda nem használható. 

II.2. A szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a SHOB és az Ügyfél aláírták az Eseti Szerződést, amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

• Szerződő Ügyfél azonosítása
• Coworker(ek) azonosítása (amennyiben a Coworker nem azonos a Szerződő Ügyféllel)
• Felek megjelölik a kiválasztott Szolgáltatást és azért fizetendő Díjat
• Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót és a házirendet. 

Amennyiben az Ügyfél a SHOB által kért dokumentumok átadását, bemutatását, megtagadja, a SHOB a szerződéskötéstől valamint a Szerződéstől bármikor elállhat. A szerződéskötéshez során az Ügyfél köteles teljes és valós információkat megadni.

II.3. A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások (pl. nyomtatás, szkennelés) igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Eseti Szerződések rendelkező Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

II.4. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, vagy egyéb szervezet, úgy az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t – Coworker(eke)t – a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-be, az Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a házirendben foglaltakról.

 III. ADATKEZELÉS


III.1. A SHOB jogosult a vele Szerződést kötő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól valamint amennyiben a Szerződő Ügyfél Jogi személy vagy egyéb szervezet, a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek – Coworkerek – Személyes Adatairól nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől – Coworkerektől – megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen Adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak következményeiért a Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

III.2 A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a SHOB Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza: https://sharedofficebuda.hu/adatkezeles.html

III.3. A SHOB az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 3 (három) évig jogosult kezelni. A SHOB az Adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át.

III.4.A SHOB a számlázással, fizetéssel, és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult az Ügyfelek valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Adatairól a SHOB-nak e körben szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

III.5. Az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a SHOB köteles az Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) héten belül törölni – a következő kivételével. Azon adatok amelyeket megőrzésére jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi a SHOB-ot legkésőbb a jogszabály által meghatározott idő után 2 hónappal lesznek törölve.

 IV. HÁZIREND

A teljes Házirend elérhető itt: SHOB | Házirend

IV.1. Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a SHOB további Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni. A Coworkerek kötelesek betartani a SHOB személyzete által adott utasításokat és a Házirendet.

IV:2. A rendeltetésszerű használat: Coworkerek kötelesek valamennyi technikai felszerelést, bútort, továbbá a helyiségeket és az épület(ek) belső és külső részeit azok állágát megóvva használni. Helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A Coworkereknek a munkaállomásokat azok használatát követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban kell elhagyni.

IV.3. A házirendben foglaltak megszegésével okozott károkat a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker után köteles megtéríteni.

 V. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

V.1. Ügyfél az Eseti Szerződésben meghatározott Szolgáltatások igénybevételéért az Eseti Szerződésben meghatározott használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Amennyiben az Eseti Szerződés ezen pontja nem határoz meg használati illetve szolgáltatási díjat, az Ügyfél a Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles.

V.2. Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok igénybevételekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák!

V.3. A SHOB számláit elektronikus számlaként állítja ki, és elektronikus módon küldi el Szerződő Ügyfeleinek az Eseti Szerződésben megadott email címre.

V.4. Mind az asztal, a tárgyaló, illetve a parkolás esetén minden megkezdett óra kiszámlázásra kerül.

V.5.A Szerződő Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szerződés aláírása napján a SHOB házipénztárába történő befizetéssel vagy a SHOB bankszámlájára történő banki átutalás útján köteles kiegyenlíteni.

V.6. A Szerződő Ügyfél köteles a SHOB által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

V.7. Fizetési késedelem esetén a SHOB minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. Minden megkezdett nap teljes naptári napot jelent.

 VI. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

A SHOB kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget.

A harmadik személy(ek) közreműködésével nyújtott (és/vagy közvetett) szolgáltatások kapcsán (pl. wifi) a SHOB vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a shob szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

 VII. VAGYONTÁRGYAK

VII.1. A SHOB nem vállal felelősséget a Coworker által az iroda területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért. Az Coworkerek felelőssége a saját, illetve általuk használt eszközök felügyelete. A SHOB nem felel az eltűnt tárgyakért, és nem vállal felelősséget az irodában elhelyezett ruházatért és tárgyakért. A SHOB felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az értéktárgyaikat ne hagyják az Irodában őrizetlenül.

VII.2. A SHOB az Ügyfélnek javasolja az Irodaháznak, a SHOB Coworking területének, munkaállomás(ok)nak, és az egyéb felszereléseknek alapos vizsgálatát a Szerződés megkötése előtt. Az alkalmazandó díjszabástól függően adott esetben a munkaállomás nagyobb, nyílt térben helyezkedhet el, és ezért külön nem zárható. Az Ügyfél tudomásul veszi e körülményeket, és azt, hogy semmilyen, a használati díj fentiekből eredő csökkentésére irányuló igény nem érvényesíthető. A SHOB nem biztosítja, hogy egy bizonyos munkaállomás, iroda, tárgyaló állapota a Szerződés időtartama alatt folyamatosan kifogástalan lesz. A Szerződés megkötésével az Ügyfél elismeri, hogy a munkaállomás, a SHOB Coworking, és az Irodaház a Szerződésben írt összes felszereléssel el van látva.

 VIII. HARMADIK SZEMÉLY

A SHOB a Coworkinget használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A SHOB a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. A SHOB nem felel a Coworkerek által egymásnak vagy harmadik személyeknek okozott kárért.

 IX. VIS MAJOR

A SHOB mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis major eredménye.

Vis majornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a SHOB a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis major helyzet áll elő, a SHOB haladéktalanul értesíti az érvényes Szerződéssel rendelkező Ügyfeleket a vis major helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. 

 X. KAPCSOLAT

X.1.Felek elsősorban elektronikus levelezés (email) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési (email) címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a SHOB részére. A SHOB elektronikus elérhetősége: [email protected]

X.2. A SHOB pontos címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 211. 8. épület ALFATOURS iroda. (8. sz. kapucsengő)

 XI. ÁSZF

XI.1. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a SHOB, a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

XI.2. A SHOB bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF az első oldalán – valamint a SHOB Honlapján megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon történő közzétételének napja. A Házirend az ÁSZF 1. számú melléklete.

XI.3. A módosításokat a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni, kivéve a kivételek.

XI.4. Az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén a módosított ÁSZF rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a SHOB köteles az ÁSZF Azonnali Hatályú módosítása esetén az ÁSZF módosított szövegét annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított ÁSZF hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére – a Szerződő Ügyfél által az Eseti Szerződésben megadott email címre.

 XII. ADATVÉDELEM

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót is.

 XIII. ILLETÉKESSÉG

XII.1. A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII.2. A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.